Algemene Voorwaarden Calculatie & Advies Krijgsman.

1. algemeen

deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot dienstverlening door de eenmanszaak calculatie & advies krijgsman, hierna calculatie & advies krijgsman te noemen. van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen die in de order van de opdrachtgever, in correspondentie of in een onder verband genoemd zijn, dan wel algemeen of in de handelstak gebruikelijk zijn, blijven door deze voorwaarden buiten toepassing, tenzij deze door calculatie & advies krijgsman uitdrukkelijk schriftelijk, en wel met omschrijving, zijn erkend en bevestigd.

2. aanbiedingen

2.1. alle aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend tot schriftelijke aanvaarding door calculatie & advies krijgsman van de opdracht, die de opdrachtgever op zodanige aanbieding laat volgen. mondelinge afspraken, toezeggingen en voorwaarden, worden door calculatie & advies krijgsman eerst geacht te zijn gemaakt, gedaan of bedongen, indien en nadat deze schriftelijk door calculatie & advies krijgsman zijn bevestigd.

2.2. tenzij anders is aangegeven, worden alle prijzen uitgedrukt in euro's exclusief btw, ook wanneer deze van toepassing is.

2.3. tenzij anders is overeengekomen, is calculatie & advies krijgsman gehouden zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen onverminderd het bepaalde in artikel 6 sub 5 van deze voorwaarden

2.4. indien een aanbieding niet binnen 1 maand wordt gevolgd door een opdracht, is calculatie & advies krijgsman bevoegd betaling te vorderen van door hoor gemaakte kosten ten behoeve van het betreffende werk.

2.5. aanbiedingen, met inbegrip van alle overige beschikbaar gestelde gegevens blijven eigendom van calculatie & advies krijgsman en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt

3. verplichtingen van calculatie & advies krijgsman

3.1. calculatie & advies krijgsman verplicht zich het opgedragen werk geheel naar de bepalingen van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden uit te voeren.

3.2. zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt calculatie & advies krijgsman, in overleg met de opdrachtgever, met de werkzaamheden aan en voltooit deze met bekwame spoed.

3.3. calculatie & advies krijgsman zal bij de uitvoering van de opdracht de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzetten om het met de uitvoering van de opdracht beoogde resultaat te bereiken. desalniettemin kan calculatie & advies krijgsman geen garanties geven met betrekking tot het resultaat als zodanig.

4. retentierecht

4.1. calculatie & advies krijgsman heeft het recht alle stukken, administratieve bescheiden etc., die calculatie & advies krijgsman in verband met de overeenkomst onder zich heeft, zowel die van de wederpartij als die welke door calculatie & advies krijgsman zijn vervaardigd, onder zich te houden tot volledige betaling van de factuur met betrekking tot die stukken, administratieve bescheiden etc. heeft plaatsgevonden.

5. honorarium, verschaffen en overige kosten

5.1. de vaststelling van het honorarium dient in de overeenkomst te worden opgenomen.het honorarium is, tenzij terzake uitdrukkelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, gebaseerd op een aanneemsom, of gefixeerd uurtarief. tenzij in de aanbieding anders bepaald, komen naast het geldend honorariumvoor rekening van de opdrachtgever alle verschotten als reis kosten, lichtdruk,- en kopieerkosten etc. zulks op basis van de werkelijk gemaakte kosten. tenzij in de aanbieding anders geregeld zullen deelfacturen worden gezonden ter keuze van calculatie & advies krijgsman gebaseerd op een zodanig deel van het kosten budget als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt, dan wel bedoeld als voorschot op de eindfacturering.

5.2. voor de juistheid van het aantal gewerkte uren is de administratie van calculatie & advies krijgsman beslissend.

5.3. de verschuldigde honoraria voor opdrachten kunnen gedurende de looptijd periodiek worden herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen, als de door de verzekering van calculatie & advies krijgsman te betalen schadevergoeding.

5.4. op de facturen wettelijk verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld. betaling dient te geschieden in wettig nederlands betaalmiddel zonder enige korting of (beroep op) compensatie uit welke hoofde dan ook.

6. risico, risicobeperking, meer,- en minderwerk

6.1. de opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies en voor alle bij gebreken daaruit voortvloeiende acties van derden. iedere aansprakelijkheid te dezer zake wordt door calculatie & advies krijgsman uitgesloten.

6.2. in eik geval is de totale aansprakelijkheid van calculatie & advies krijgsman jegens de opdrachtgever in of buiten contract zowel beperkt tot het bedrag van de aanneemsom en/of de door calculatie & advies krijgsman aan opdrachtgever te berekenen prijs, als de door de verzekering van calculatie & advies krijgsman te betalen schadevergoeding.

6.3. de opdrachtgever is verplicht het werk voor eigen rekening te verzekeren tegen brandschade en stormschade.

6.4. calculatie & advies krijgsman is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze aan calculatie & advies krijgsman kan worden verweten.

6.5. indien na tijdstip der aanbieding door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht verrekening te verlangen.

6.6. wijziging in de opdracht en meer,- of minderwerk moeten worden verrekend, ook indien zij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7 a: 1646 van het burgerlijk wetboek, niet schriftelijk zijn opgedragen.

6.7. in geval van door beide partijen geconstateerde schade, is calculatie & advies krijgsman gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken. indien calculatie & advies krijgsman niet in de gelegenheid wordt gesteld de geconstateerde schade te herstellen, is calculatie & advies krijgsman niet aansprakelijk voor door derden gemaakte kosten tot herstel van de schade.

7. annulering of schorsing van de opdracht door opdrachtgever

7.1. de opdrachtgever is bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. hij is eveneens bevoegd de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk door calculatie & advies krijgsman stil te laten leggen. in beide gevallen heeft calculatie & advies krijgsman recht op volledige schadeloos stelling. de winstderving wordt daarbij op 10 % bepaald.

8. overmacht

8.1 in geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is calculatie & advies krijgsman gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de toestand van de overmacht op te schorten, zonder dat calculatie & advies krijgsman tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

8.2 onder overmacht wordt in dit artikel verstaan omstandigheden welke van de wil van calculatie & advies krijgsman onafhankelijk zijn, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, welke de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van calculatie & advies krijgsman.

8.3 wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren zonder dat dit aan calculatie & advies krijgsman kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever aan calculatie & advies krijgsman kosten, schade en rente te vergoeden.

9. aansprakelijkheid

9.1. calculatie & advies krijgsman is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstagnatie en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.), of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van door calculatie & advies krijgsman gegeven adviezen, door calculatie & advies krijgsman verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de opdrachtgever en/of derden mochten ontstaan.

9.2. indien calculatie & advies krijgsman onverhoopt toch tot vergoeding van schade gehouden zou zijn, dan heeft calculatie & advies krijgsman een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. aansprakelijkheid van calculatie & advies krijgsman is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

9.3. de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht calculatie & advies krijgsman te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens calculatie & advies krijgsman terzake van uitvoering van de overeenkomst, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voort vloeien.

10. beëindiging en opschorting

10.1 indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enig met calculatie & advies krijgsman gesloten overeenkomst voortvloeide, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever op bij stillegging, om welke reden dan ook -beslag inbegrepen,- of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is calculatie & advies krijgsman gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling, elke opdracht geheel of ten dele te beëindigen, onverminderd de calculatie & advies krijgsman verder toekomende rechten.

10.2 in geval van beëindiging als bedoeld in dit artikel is de opdrachtgever gehouden de schade ten gevolge van de ontbinding te betalen, waaronder begrepen de door calculatie & advies krijgsman gederfde winst, die hierbij wordt bepaald op 10 % van de prijs van de opdracht.

11. gebruik van stukken, vertrouwelijkheid

11.1 rapporten en adviezen dan wel gegevens die zijn gebruikt voor of in het kader van het uitbrengen van adviezen en rapporten, zullen noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden kenbaar gemaakt of gepubliceerd worden zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van calculatie & advies krijgsman. de verplichtingen van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de voorgaande zin, vervallen na afloop van drie jaar na beëindiging van de overeenkomst.

11.2 calculatie & advies krijgsman zal met de in de adviesrelatie verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

12. betaling, rente en kosten

12.1 betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking in euro's door bijschrijving op één der op de factuur vermelde bank,- en/of girorekeningnummers. elk ontvangen bedrag kan door calculatie & advies krijgsman worden afgeboekt op nog openstaande factuurbedragen naar de keuze van calculatie & advies krijgsman.

12.2 betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is calculatie & advies krijgsman gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits bij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en, 7 dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. het in de vorige zin bepaalde laat het recht van calculatie & advies krijgsman op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

12.4 reclames kunnen met redenen omkleed slechts schriftelijk binnen 14 dagen na datum van de factuur worden ingediend. na deze termijn vervalt de aansprakelijkheid van calculatie & advies krijgsman voor het geleverde werk.

12.5 indiening van bezwaren schorst niet de betalingsplicht van de opdrachtgever voor dat gedeelte van het bedrag, waar over tussen partijen geen verschil van mening bestaat.

12.6 bij niet nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de opdrachtgever vanaf de dag dat de in sub 1 van dit artikel bedoelde termijn is verstreken, zonder dat een nader ingebrekestelling is vereist, aan calculatie & advies krijgsman de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2 % per jaar, over het verschuldigde bedrag, tot aan de dag der algehele betaling, tenzij achteraf blijkt dat de klacht van de opdrachtgever gegrond was.

12.7 indien de opdrachtgever met enige betalingsverplichting in gebreke blijft, is calculatie & advies krijgsman gerechtigd het uitstaande bedrag ter incasso in handen van derden te geven. alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan deze incasso's zullen voor rekening van de opdrachtgever komen en tenminste 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, of zoveel meer als de werkelijke kosten der incasso bedragen. de kosten in voormelde zin zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

13. toepasselijk recht en geschillen

13.1 op deze algemene voorwaarden alsmede op alle verbintenissen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is nederlands recht van toepassing.

13.2 rechtsvorderingen ingevolge een overeenkomst of vermeende overeenkomst tussen opdrachtgever en calculatie & advies krijgsman zullen uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden voor de arrondissementsrechtbank, behoudens voor zover deze tot de competentie van de kantonrechter behoren aldus vastgesteld op 01 april 2001emst,

01 april 2001
calculatie & advies krijgsman
F.C. Krijgsman

Naar boven

test

test

test

Meer: connect via LinkedIn of volg via Twitter.